Regulamin serwisu szkolenia.infolia.pl

Postanowienia ogólne
 • 1. Usługa szkoleniowa świadczona jest przez firmę jest firma SOLATIUM Karolina Gugała, ul. Grabowska 17A, 82-500 Kwidzyn, NIP: 5811939417 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej Usługodawcą lub Organizatorem.
 • 2. Usługa - należy przez to rozumieć szkolenie stacjonarne zgodne z ofertą na stronie szkolenia.infolia.pl.
 • 3. Warunkiem korzystania z Serwisu i każdorazowego korzystania z Usług jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności, która skutkuje zobowiązaniem Użytkownika do jego przestrzegania. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów, osoby odwiedzające Serwis oraz subskrybentów darmowych oraz płatnych usług elektronicznych należących do SOLATIUM.
Zapisy na szkolenie
 • 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym jest skuteczne złożenie zamówienia przez Użytkownika za pomocą formularza udostępnionego w Serwisie, na stronie: www.szkolenia.infolia.pl.
 • 2. Skuteczne złożenie zamówienia oznacza finalizację płatności realizowaną przez serwis tpay.pl.
 • 3. Osoba/firma zgłaszająca udział w szkoleniu oświadcza, że jest zainteresowana uczestnictwem (lub zgłoszone przez nią osoby) w szkoleniu w podanym terminie i miejscu.
 • 4. Po opłaceniu zamówienia wskazana osoba zostaje zapisana na listę uczestników i może przystąpić do udziału w szkoleniu stacjonarnym.
 • 5. Wszelkie materiały dodatkowe zostaną udostępnione uczestnikom w dniu szkolenia.
 • 6. Szkolenie warsztatowe prowadzone w formule BYOL (Bring Your Own Laptop) – wymaga od uczestników ze sobą na czas szkolenia laptopa/tableta.
 • 7. W przypadku opłacenia zamówienia w terminie późniejszym niż 12 godzin od złożenia zamówienia Organizator musi potwierdzić możliwość wzięcia udziału w szkoleniu przez osobę/firmę składającą zmaówienie. W przypadku braku wolnych miejsc zostaje zwrócona od razu cała kwota zakupu.
 • 8. W przypadku nieopłacenia zamówienia osoba/firma nie zostaje zapisana na listę uczestników szkolenia i nie może przystąpić do udziału w szkoleniu.
 • 9. W przypadku szkoleń otwartych organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie zebrana grupa minimum 8 osób lub z innych przyczyn niezależnych od organizatora.
 • 10. Jeżeli szkolenie zostanie odwołane to uczestnikowi, który opłacił fakturę Proforma, przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 100%.
 • 11. Jeżeli termin szkolenia zostanie przesunięty to uczestnikowi, który opłacił szkolenie, przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 100% albo możliwość udziału w szkoleniu w zmienionym terminie, o ile znany jest następny termin szkolenia. Uczestnik decyduje, z której opcji chce skorzystać.
 • 12. Dokonanie zapisu na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją warunków.
 • 13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Zgłaszającemu/Uczestnikowi nie przysługuje zwrot za opłacone szkolenie.
 • 14. Organizator zastrzega sobie możliwość korekty planu szkolenia.
Dane osobowe
 • 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 • 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z dokumentem: Polityka Prywatności.
 • 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Polityką Prywatności.
 • 4. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją następujących postanowień przez Użytkownika:
  • a. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  • b. Użytkownik przystępuje dobrowolnie do użytkowania Serwisu.
  • c. Dane wskazane w procesie rejestracji są prawdziwe i należą do Użytkownika.
  • d. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w procesie Zamówienia przez Administratora w celu skutecznego zrealizowania Zamówienia.
 • 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych materiałów oraz newsletterów pocztą elektroniczną (na wskazany w formularzu adres e-mail).
 • 6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SOLATIUM zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.- Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Korzystanie z usług
 • 1. Administrator może zmieniać regulamin.
 • 2. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany w Serwisie w postaci ujednoliconego dokumentu.
 • 3. Administrator zobowiązany jest powiadomić Użytkowników o zmianie regulaminu.
 • 4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.
Postanowienia końcowe
 • 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, niezapowiedziane wiadomości na temat produktów i usług własnych oraz produktów i usług swoich partnerów, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Kontakt
 • 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem.
 • 2. Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować poprzez kanały elektroniczne – email:kontakt@infolia.pl lub formularz kontaktowy.