Regulamin serwisu szkolenia.infolia.pl

Postanowienia ogólne
 • 1. Usługa szkoleniowa świadczona jest przez firmę jest firma SOLATIUM Karolina Gugała, ul. Grabowska 17A, 82-500 Kwidzyn, NIP: 5811939417 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej Operatorem lub Organizatorem.
 • 2. Usługa lub Szkolenie- należy przez to rozumieć szkolenie stacjonarne zgodne z ofertą na stronie szkolenia.infolia.pl.
 • 3. Formularz rejestracyjny – formularz do wypełnienia danych, pierwszy krok w procesie rejestracji Uczestnika na Szkolenie.
 • 4. Platforma lub serwis – portal, który działa pod domeną: http://szkolenia.infolia.pl/
Zasady ogólne korzystania z Usług i Platformy
 • 1. Warunkiem korzystania z Usług, Szkoleń, Platformy oraz z Produktów jest zapoznanie się treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz ich akceptacja. Bez zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności nie możesz korzystać z naszych Usług, Szkoleń, Platformy oraz z Produktów.
 • 2. Regulamin określa zasady korzystania z Usług, Szkoleń, Platformy oraz Produktów oferowanych przez Operatora.
Zapisy na Szkolenie
 • 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu stacjonarnym jest skuteczne złożenie zamówienia przez Użytkownika za pomocą Formularza Rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie, na stronie: www.szkolenia.infolia.pl. Formularz Rejestracyjny wymaga udostępnienia przez Użytkownika następujących danych: imienia i nazwiska Użytkownika, adresu e-mail Użytkownika oraz numeru telefonu.
 • 2. Skuteczne złożenie zamówienia oznacza finalizację płatności realizowaną przez serwis tpay.pl.
 • 3. Osoba/firma zgłaszająca udział w szkoleniu oświadcza, że jest zainteresowana uczestnictwem (lub zgłoszone przez nią osoby) w szkoleniu w podanym terminie i miejscu.
 • 4. Po opłaceniu zamówienia wskazana osoba zostaje zapisana na listę uczestników i może przystąpić do udziału w szkoleniu stacjonarnym.
 • 5. Wszelkie materiały dodatkowe zostaną udostępnione uczestnikom po szkoleniu stacjonarnym.
 • 6. Szkolenie warsztatowe prowadzone w formule BYOL (Bring Your Own Laptop) – wymaga od uczestników ze sobą na czas szkolenia laptopa/tableta.
 • 7. W przypadku opłacenia zamówienia w terminie późniejszym niż 12 godzin od złożenia zamówienia Organizator musi potwierdzić możliwość wzięcia udziału w szkoleniu przez osobę/firmę składającą zmaówienie. W przypadku braku wolnych miejsc zostaje zwrócona od razu cała kwota zakupu.
 • 8. W przypadku nieopłacenia zamówienia osoba/firma nie zostaje zapisana na listę uczestników szkolenia i nie może przystąpić do udziału w Szkoleniu.
 • 9. W przypadku Szkoleń otwartych organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie zebrana grupa minimum 8 osób lub z innych przyczyn niezależnych od organizatora.
 • 10. Jeżeli szkolenie zostanie odwołane to uczestnikowi, który opłacił już Szkolenie, przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 100%.
 • 11. Jeżeli termin szkolenia zostanie przesunięty to uczestnikowi, który opłacił Szkolenie, przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 100% albo możliwość udziału w Szkoleniu w zmienionym terminie, o ile znany jest następny termin Szkolenia. Uczestnik decyduje, z której opcji chce skorzystać.
 • 12. Dokonanie zapisu na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności.
 • 13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Zgłaszającemu/Uczestnikowi nie przysługuje zwrot za opłacone szkolenie.
 • 14. Organizator zastrzega sobie możliwość korekty planu szkolenia.
 • 15. Szczegółowe informacje o wysokości opłat oraz parametrach poszczególnych Szkoleń znajdują się każdorazowo w treści oferty Szkolenia.
 • 16. Użytkownik może otrzymać fakturę VAT z tytułu zakupu Szkolenia po dokonaniu płatności lub fakturę proforma przed dokonaniem płatności kontaktując się w tym celu z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości na adres email: kontakt@infolia.pl.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • 1. Za pośrednictwem Platformy świadczymy następujące usługi: możliwość korzystania z Platformy i możliwość zakupu Szkoleń.
 • 2. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i wysłania Formularza Rejestracyjnego oraz jednocześnie zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności przez Użytkownika.
 • 3. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, kontaktując się z Operatorem z adresu email, na jaki zarejestrowane jest Konto Użytkownika i żądając usunięcia Konta. Adres emial do kontaktu to: kontakt@infolia.pl. Usunięcie Konta oznacza zakończenie świadczenia Usług, korzystania z Platformy i Produktów, które Użytkownik opłacił. Usunięcie Konta nastąpi nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych.
 • 5. Operator może rozwiązać Umowę o świadczenie usług z Użytkownikiem w każdym czasie, jeśli Użytkownik rażąco naruszył postanowienia Regulaminu lub Użytkownik narusza przepisy prawa lub podejmuje działania obiektywnie szkodliwe dla Platformy.
Dane osobowe
 • 1. Po akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. (“RODO”).
 • 2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest SOLATIUM Karolina Gugała, ul. Grabowska 17A, 82-500 Kwidzyn, NIP: 581 193 94 17.
 • Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, utrwalanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.
 • 3. Dane użytkownika są przetwarzane:
  • 1. w zakresie realizacji Umowy i Usług w ramach Platformy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (na żądanie Użytkownika) w zakresie w jakim jest to niezbędne do zawarcia Umowy (na podstawie art. 6 ust.1b "RODO"). Podanie danych jest niezbędnym warunkiem umownym bez którego Usługi nie mogą być świadczone przez Operatora,
  • 2. w celu przesyłania informacji o Operatorze, np.: informacji o charakterze promocyjnym, rabatach i zniżkach lub darmowych materiałach za wyrażoną uprzednio zgodą przez Użytkownika ( na podstawie art. 6 ust. 1a "RODO"). Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania, którego podstawą była zgoda przed jej cofnięciem,
  • 3. w celu prawnie uzasadnionych interesów Operatora lub przez jego partnerów w zakresie wyświetlania treści (na podstawie art. 6 ust. 1f "RODO").
 • 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu, poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych lub zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
 • 5. Użytkownik może to uczynić zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora na adres kontakt@infolia.pl.
 • 6. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia Usługi lub po usunięciu konta przez okres przedawnienia roszczeń niezbędny do zabezpieczenia interesów Użytkownika i Operatora.
 • 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  • 1. Podanie nieprawdziwych danych osobowych. Operator Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli dane osobowe podane przez Użytkownika są nieprawdziwe czy niepełne dane.
  • 2. Umieszczenie w Platformie jakichkolwiek danych osobowe innych osób i może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.
  • 3. Jeżeli Twoje prawa zostały naruszone możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.
Postanowienia końcowe
 • 1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu świadczenia Usługi, czy działania Platformy.
 • 2. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, czy zmiany profilu działania.
 • 3. Operator ma możliwość powierzenia obsługi Platformy osobom trzecim lub przeniesienia na nich część lub całość praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 • 4. Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią lub zrzeczeniu się bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
 • 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, które wywierają wpływ na Usługi świadczone przez Operatora, wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora lub wydania zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiany zakresu lub sposobu świadczenia przez Operatora usług lub zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje na stronie http://szkolenia.infolia.pl/regulamin lub poprzez przesłanie wiadomości na podany przez Użytkownika adres email.
 • 6. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w ciągu 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 • 7. Rozwiązaniu ulega Umowa z Użytkownikiem, który nie wyrazi zgody na nowy Regulamin w ciągu 14 dni od dnia wypowiedzenia.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Platformie.
 • 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
 • 9. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Operatora z wyjątkiem sporów, dla których właściwość sądu określają przepisy regulujące ochronę konsumentów.
Kontakt
 • 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem.
 • 2. Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować poprzez kanały elektroniczne – email:kontakt@infolia.pl lub formularz kontaktowy.